Các danh hiệu tiêu biểu đạt được

“BẰNG KHEN BỆNH VIỆN UNG THƯ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG”

“BẰNG KHEN HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM BẤT HÀNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG”

“HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA”

“HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ”

“CỞ THI ĐUA XUẤT SẮC 2010”

“CỞ THI ĐUA XUẤT SẮC 2009”

“ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA 2009”

“CỞ THI ĐUA XUẤT SẮC 2005”